Het wietexperiment (aanbesteding), ook wel de proef met de "Gesloten Coffeshop keten" genoemd, gaat eind van dit jaar starten. Om deel te nemen als teler, moeten alle potentiële telers zich inschrijven om officiële teler van cannabis te worden. Deze wijze van inschrijven is gelijk aan een aanbesteding, maar dan met een (groot) aantal bijzondere details. Tender Productions heeft al ervaring met het voorbereiden voor deze specifieke aanbesteding en weet hoe u zich kan kwalificeren als één telers. Naast kennis van de (aanbestedings) procedure hebben wij een strategie en waarmee u uw kansen maximaliseert. De strategie is gebaseerd op de laatste werkelijke feiten. Op onze website wietexperiment zijn wij druk bezig om de informatie toegankelijk te maken en u zo verder te helpen bij uw inschrijving. Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor hulp en informatie.

 

The selection for the "Dutch Wiet experiment" (also a official tender), also known as the "Closed Coffeshop chain", will start at the end of this year or early 2020. To participate as official grower, all potential growers must register to become an official cannabis grower. This method of registration is a tender equivalent, but with a (large) number of special details. Tender Productions already has experience in preparing for this specific tender and knows how you can qualify as a single grower. In addition to knowledge of the (tendering) procedure, we have a strategy with which you maximize your chances. The strategy is based on the latest real facts. On our wietexperiment website we are working hard to make the information accessible and to help you further with your registration. Contact Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. for help and information.

 

12 november 2019

 

 

November 12th 2019

Begin 2020  duidelijkheid over regels wietexperiment

 

Early 2020 more details on weed experiment engagement rules

De Eerste Kamer heeft op 12 november 2019 ingestemd met het wetsvoorstel ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’. Daarmee is een belangrijke stap gezet om het experiment met cannabisteelt voor  in de gesloten coffeeshopketen mogelijk te maken, zoals in het regeerakkoord is afgesproken. Maar voor de verdere inrichting van het wietteeltexperiment is de vaststelling van het ontwerp besluit en een ministeriële regeling van belang. Het ontwerpbesluit ligt nu nog voor advies bij de Raad van State. Zodra de Raad van State haar advies heeft uitgebracht, kunnen de nodige vervolgstappen in het wetgevingsproces worden gezet. Wanneer duidelijk is dat de wet- en regelgeving  voor het experiment in werking kan treden, wordt dat bekend gemaakt. Naar verwachting volgt die informatie begin 2020.

 

November 12, 2019, the Senate approved the bill "Experiment closed coffee shop chain". An important step has already been taken to enable the  experiment with cannabis cultivation for recreational use in the closed coffee shop chain, as agreed in the coalition agreement. However, the adoption of a draft decision and a ministerial regulation are also important for the further organization of the weed experiment. The draft decision is still before the Council of State for advice. Once the Council of State has issued its advice, the necessary follow-up steps can be taken in the legislative process. When it is clear that the laws and regulations for the experiment can take effect, this will also be announced. The information is expected to follow in early 2020.

Extra informatie voor telers

 

 Additional information for growers

Zodra alle stappen in het wetgevingsproces zijn gezet, kunnen telers die deel willen nemen aan het experiment daarvoor een aanvraag indienen. Het aanvraagformulier wordt zo snel als mogelijk nadat alle stappen in het wetgevingsproces zijn gezet, beschikbaar gesteld. Ook het tijdvak waarin telers hun aanvraag kunnen indienen wordt op deze website kenbaar gemaakt.

Bij de aanvraag moeten de telers een aantal stukken inleveren ter onderbouwing van de aanvraag. Het is raadzaam om hier alvast stappen in te nemen en u voor te bereiden op uw aanvraag.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Bruins voor Medische Zorg en Sport hebben in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer laten weten dat de streefdatum voor inwerkingtreding van de wet- en regelgeving, 1 januari 2020, niet gehaald wordt. Begin volgend jaar wordt meer duidelijk over de planning van wet- en regelgeving.

 

Once all steps in the legislative process have been taken, growers who wish to participate in the experiment can apply for it. The application form will be made available as soon as possible after all steps in the legislative process have been taken. The period during which growers can submit their application is also made known on this website.

When applying, growers must submit a number of documents to substantiate the application. It is advisable to take steps here in advance and prepare for your application.

Minister of Justice and Security Grapperhaus and Minister Bruins for Medical Care and Sport have informed the Upper and Lower House that the target date for the entry into force of the legislation and regulations, 1 January 2020, will not be met. Early next year it will become more clear about the planning of legislation and regulations.